Ing. Martin Halás, MBA

PREDSEDA

Analytik, ekonóm, manažér so špecializáciou na financie a oblasť sociálnych práv.

Od novembra 2023 som pôsobil ako poradca ministra financií SR a generálny štátny radca na Ministerstve financií Slovenskej republiky, kde bol zodpovedný za vytváranie strategickej komunikácie.

Som členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Som členom predsedníctva ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Od roku 2011 som až do mája 2024 viedol Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA), o.z., v rámci ktorého som spolupracoval s mnohými mienkotvornými organizáciami a organizáciami verejnej správy ako Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov, Úradom vlády SR, MF SR, MZ SR, MPSVaR SR, MV SR, MZV SR, Komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou lekárskou komorou, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a to najmä na príprave odborných štúdií, pripomienkovanie legislatívnych úprav zákonov v sociálnej a zdravotníckej oblasti, dôchodkov, sociálneho a zdravotného poistenia, miezd a príjmov zamestnaných osôb, trhu práce a ekonomiky. Venoval som sa príprave odborných, ekonomických a legislatívnych materiálov a výstupov. Komunikoval som s médiami, pripravoval odborné tlačové konferencie a tlačové správy, pripravoval odborné kampane a marketingovú komunikáciu.

V rokoch 2021 – 2023 som pracoval ako Key Account Manager v spoločnosti Union, a.s., kde sa zameriaval na riadenie vzťahov s kľúčovými klientmi, mojimi klientami boli najmä veľkí zamestnávatelia v rámci celého Slovenska.

V rokoch 2016 – 2021 pracoval ako manažér v NN Životnej poisťovni, a.s., NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., NN d.s.s., a.s., kde bol zodpovedný za predaj.

V rokoch 2015 – 2016 pôsobil ako Chief Executive v Quantis Consulting, a.s., kde sa zameriaval na strategický rozvoj a poradenstvo.

V rokoch 2005 – 2011 bol konateľom spoločnosti Aktual Press, spol. S r.o., kde som sa podieľal na vydávaní mesačníka EuroReport a riadil vydavateľskú, publikačnú a obchodnú činnosť spoločnosti.

V rokoch 2002 – 2005 zastával pozíciu generálneho riaditeľa a podpredsedu predstavenstva v Prvej paroplynovej spoločnosti, a.s., ktorá bola dcérskou spoločnosťou SPP.

V rokoch 1997 – 2002 som pôsobil ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej energetickej spoločnosti, a.s., kde sa zameriaval na obchodné stratégie a riadenie spoločnosti.

V rokoch 1992 – 1997 pracoval ako analytik v Istrobanke, a.s., kde som sa venoval controllingu a finančným analýzam pre predstavenstvo a dozornú radu banky.

Absolvoval som štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, kde som získal titul Ing. V oblasti Komerčného inžinierstva a Zahraničného obchodu. Neskôr som pokračoval v štúdiu na European School of Business & Management SE v Prahe, kde získal titul MBA v oblasti Financie a Poisťovníctvo.

Okrem profesionálnych úspechov som aktívnym používateľom anglického, nemeckého aj ruského jazyka. Mám pokročilé znalosti práce s Microsoft Office a som držiteľom vodičského preukazu skupiny B. Som ženatý a mám dve šikovné deti – Sáru a Filipa.