Súhlas so spracovaním osobných udajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Inštitút sociálnej demokracie so sídlom Lazaretská 15, 811 08 Bratislava, IČO 55376215, zapísaný v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom MV SR pod č. VVS/1-900/90-66428 (ďalej len ako „ Inštitút“) je správcom webovej stránky https://www.institutsd.sk (ďalej len „webová stránka“). Inštitút chráni súkromie všetkých užívateľov webovej stránky a dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov je možné Inštitút kontaktovať prostredníctvom e-mailu: gdpr@institutsd.sk alebo poštou na adrese sídla Inštitútu.

  1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Inštitút pri plnení svojho Cieľa a realizácii svojej činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa (GDPR a ZoOOÚ spolu ďalej ako „predpisy“). Inštitút vyhlasuje, že všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v súlade s čl. 5 ods. 1 Nariadenia GDPR, za čo nesie v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia GDPR zodpovednosť.

Webová stránka je verejne prístupná bez toho, aby musel užívateľ poskytnúť svojej osobné údaje. Webová stránka obsahuje zároveň aj služby, ktoré slúžia na informovanie užívateľov Webovej stránky o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov je Inštitút oprávnený poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe súhlasu užívateľa alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti). Inštitút cezhraničný prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľa. To sa nevzťahuje na výnimky popísané v týchto Zásadách.

2. Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov záujemcov o informácie

Na Webovej stránke sa nachádza prihlasovací formulár za účelom informovania o činnosti a novinkách Inštitútu, na čo sa vyžaduje od užívateľa zadanie e-mailovej adresy (ďalej len ako „elektronická adresa“), na ktorý bude Inštitút prípadné informácie zasielať.

Predpokladom poskytnutia elektronickej adresy na odber informácií o činnosti Inštitútu je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa užívateľom. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním tohto osobného údaju podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov).

3. Cieľ a Účel spracúvania osobných údajov

Cieľom Inštitútu je podporovať a ochraňovať princípy sociálnej demokracie, dôstojného života človeka a zabezpečenie solidarity v spoločnosti, spolupráca medzi spoločenského a hospodárskeho diania v prospech budúcich generácií, propagácia regiónov Slovenska na národnej a medzinárodnej úrovni, vytváranie podmienok pre činnosť talentovaných ľudí z prostredia športu, kultúry a ďalších oblastí života spoločnosti, realizovať prieskumy, analýzy, rozhovory a výskum v daných oblastiach, pripravovať odborné štúdie a prezentácie a ďalšie ciele v zmysle registrovaných stanov.

Účelom spracúvania osobných údajov je:
informovanie užívateľov o činnostiach a aktivitách Inštitútu
marketingové účely

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

meno a priezvisko (povinný údaj)
e-mailová adresa (povinný údaj)
telefónne číslo (povinný údaj)

Na účel spracúvania údajov dotknutá osoba udeľuje Inštitútu tieto súhlasy:

súhlas so spracovaním osobných údajov (povinný údaj)

O Podporovateľovi Inštitút taktiež zaznamenáva iné údaje ako údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality, IP adresu a údaje zo súborov cookies.

Osobné údaje uvedené v týchto Zásadách a dotazníkoch uchováva Inštitút, kým trvá účel ich spracovania, t. j. počas celej doby realizácie Cieľa inštitútu.

Osobné údaje v zmysle Zásad sú zaznamenávané pomocou online aplikácie MailChimp, ktorá slúži aj na rozposielanie informácií a noviniek. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocket Science Group LLC v súlade s pravidlami GDPR. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na ich webovej stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

5. Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Webovej stránky môže Inštitút ukladať na Vašom počítači, mobilnom alebo zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného užívateľa Webovej stránky, zlepšovania obsahu a služieb, ktoré Webová stránka poskytuje a pre jej nevyhnutnú funkcionalitu. Súbory cookie je možné použiť aj na štatistické údaje o použití Webovej stránky bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Väčšina týchto súborov sa automaticky maže zo zariadenia po opustení Webovej stránky. Užívateľ Webovej stránky môže kontrolovať alebo zmazať súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa znemožnilo ich ukladanie. V takom prípade však zrejme bude nutné pri každej návšteve Webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

Cookies môže slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých bude užívateľ automaticky rozpoznaný. Webová stránka môže používať rozličné typy cookies, a to nevyhnutné, funkčné a analytické.

Zásady zodpovedajú úprave uvedenej v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6. Facebook Pixel

Webová stránka používa nástroj Facebook Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, resp. spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Účelom je identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook a opätovné cielenie reklamy (retargeting).

Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook identifikovať užívateľov Webovej stránky ako cieľovú skupinu na zobrazenie reklamy. Inštitút podľa toho používa kód Facebook Pixel na zobrazenie svojich zverejnených reklám na Facebooku iba tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o činnosť Inštitútu alebo ktorí zdieľali určité faktory, najmä témy blízke alebo spadajúce do činnosti Inštitútu, ktoré Inštitút prenáša na Facebooku. Facebook Pixel pomáha Inštitútu pochopiť a vyhodnotiť efektívnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že môže Inštitútu preukázať, či boli používatelia presmerovaní na aktivity Inštitútu po kliknutí na reklamu na Facebooku, s cieľom vysielať reklamy cieľovým skupinám používateľov, ktoré sú podobné existujúcim príjemcom. Inštitút tak môže získať komplexné štatistiky o používaní svojej Webovej stránky.

Nástroj Facebook Pixel vytvára pri návšteve Webovej stránky priame prepojenie so servermi spoločnosti Facebook, čím je server upozornený na to, že došlo k návšteve Webovej stránky. Následne spoločnosť Facebook priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na platforme Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Fyzická osoba je oprávnená vypnúť nástroj Facebook Pixel, pričom je potrebné, aby bola prihlásená na platforme Facebook ako užívateľ.

Zásady zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

7. Google Analytics

Webová stránka používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Nástroj Google Analytics slúži na analýzu webových stránok a používa súbory cookies (cookies tretej strany) za účelom umožnenia analýzy používania Webovej stránky (získanie statických informácií). Expirácia je podľa nastavenia prehliadača, prípadne do ich odstránenia.

Informácie generované cookies (napr. IP adresa, čas, miesto a frekvencia návštev Webovej stránky) sú prenášané do miesta sídla Google. Inštitút používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. IP adresa nie je priraďovaná žiadnemu individuálnemu užívateľovi.

Tieto údaje sú využité výlučne na analýzu Webovej stránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré poskytla dotknutá fyzická osoba spoločnosti Google Inc. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať fyzické osoby na webových stránkach tretích strán.

Fyzická osoba (užívateľ Webovej stránky) môže znemožniť sťahovanie cookies do svojho počítača alebo iného technického zariadenia upravením nastavenia svojho internetového prehliadača. Takýto postup však môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií Webovej stránky. Naopak, ak je niektorá z funkcií nefunkčná, odporúča sa skontrolovať si nastavenie cookies vo svojom webovom prehliadači.

Zásady zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Google Tag Manager

Za účelom správy a zlepšovania Webovej stránky využíva Inštitút nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookies a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom nástroja Google Tag Manager.

Serverové údaje

Z technických dôvodov Inštitút zbiera údaje, ktoré mu zasiela internetový prehliadač, ktorý je využitý pri návšteve Webovej stránky. Ide najmä o tieto údaje: typ a verzia internetového prehliadača, ktorý bol použitý; URL webovej stránky, cez ktorú bol realizovaný odkaz na Webovú stránku; podstránky, ktoré sa navštívili; dátum a čas návštevy; IP adresa.

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré boli alebo mohli byť poskytnuté, a preto ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistické účely s cieľom zlepšovania Webovej stránky.

Práva dotknutých osôb

Fyzická osoba, o ktorej Inštitút spracúva osobné údaje (ďalej len ako „Dotknutá osoba“) si môže voči Inštitútu uplatňovať práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a ZoOOÚ, a to najmä
právo na prístup k Osobným údajom, vrátane práva na poskytnutie informácií podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, práva získať prístup k osobným údajom spracúvaným Inštitútom a práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
právo na opravu osobných údajov, Dotknutej osoby, ktoré sú chybné. Tiež má právo požiadať o doplnenie osobných údajov, ktoré sú neúplné v zmysle čl. 16 GDPR,
právo na vymazanie a zabudnutie v zmysle čl. 17 GDPR,
právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR,
právo na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR,
právo odvolať súhlas, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR, odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR, ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov Inštitútu,
právo na sťažnosť.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má možnosť podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Účelom tohto konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Návrh na začatie konania musí obsahovať:

meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči Inštitútu na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je Inštitút povinný identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Inštitút nie je povinný konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až do kým nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na Inštitút obrátiť osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

Zmeny zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej Webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Tieto Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov sú platné od 26. 4. 2023. Informácie, uvedené v týchto pravidlách sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.

Kontaktné údaje Inštitútu za účelom uplatnenia práv v zmysle GDPR:
Poštová adresa: Inštitút sociálnej demokracie, IČO: 55376215 sídlo: Lazaretská 2400/15, 811 08 Bratislava, email: gdpr@institutsd.sk