Patrik Krauspe

PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ

Právnik, inovatívny podnikateľ s hlbokou vášňou pre technológie.

Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 2003 – 2005 pracoval ako výkonný riaditeľ Asociácie telekomunikačných operátorov, ktorá sa zasadzovala o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej spotrebiteľskej verejnosti a to tvorbou vhodných podmienok pre činnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

V rokoch 2005 – 2014 pôsobil ako generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SK-NIC, a.s. – správcu registra domény najvyššej úrovne .sk. Spoločnosť SK-NIC spravuje všetky administratívne údaje domény .SK a generuje súbor zóny, ktorý obsahuje adresy menných serverov pre každú doménu. Vedie databázu všetkých názvov domén .sk druhej úrovne a súvisiacich informácií o ich držiteľoch a doménových menách (DNS) na internete.

V roku 2009 stál pri založení portálu ĽudiaĽuďom.sk a stal sa jeho prvým riaditeľom. ĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Za štyri roky, počas ktorého Patrik Krauspe tento portál viedol, získalo ĽudiaĽuďom.sk viacero ocenení – IT projekt roka na IT Gala 2012, cenu ITAPA 2013 – špeciálne uznanie v kategórii Nové služby, cenu za Najlepší internetový projekt, ktorú udeľuje slovenské Fórum donorov a české Fórum dárců, cenu Zrnko pomoci od občianskeho združenia Prístav nádeje v Banskej Bystrici, Mimoriadnu cenu v súťaži Inovatívny čin roka 2013. Jeden zo zakladateľov a podporovateľov projektu, správca národnej domény SK-NIC, a. s., sa stal slovenským víťazom European CSR Award v kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem.

Od augusta 2014 do apríla 2016 bol riaditeľom kancelárie ministra školstva Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a Juraja Draxlera. Počas pôsobenia na MŠVVaŠ SR sa radikálne znížila administratívna záťaž škôl a učiteľov, zrealizovalo sa množstvo projektov pre pedagogický sektor, vykonalo sa množstvo zmien, smerujúcich k úsporám na ministerstve školstva. Prijal sa nový zákon o odbornom vzdelávaní (model tzv. duálneho vzdelávania), nový zákon o športe, aj množstvo noviel zákonov v oblasti základných, stredných i vysokých škôl, či vedy, výskumu a športu. Bol prijatý nový štátny vzdelávací program pre materské školy, základné školy i stredné školy. Časť maturantov začala v tomto období vykonávať maturitné skúšky elektronicky. Ministerstvo školstva v tomto období dodalo na školy 20 000 tabletov a zriadilo 1 209 tabletových učební a zrealizovalo projekt „Digitálne učivo na dosah“, ktorý priniesol prístup k digitálnemu učivu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť na 200 škôl v regiónoch Slovenska. Takisto sa v tomto období zaviedli príspevky na pobyt žiakov v škole prírode vo výške 100 eur na žiaka a na lyžiarsky výcvik vo výške 150 eur na žiaka.

V roku 2016 spoluzakladal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a stal sa jeho prvým vedúcim. Cieľom založenia úradu ako nadrezortnej ústredného orgánu štátnej správy bolo efektívnejšie čerpanie eurofondov, prísnejšie posudzovanie IT projektov alebo aj profesionálny manažment veľkých investícií. Pod gesciou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa tak ocitli hneď tri oblasti, ktoré boli fragmentované medzi orgánmi štátnej správy. Pod jednu strechu sa presunuli sekcia informatizácie, ktorá bola dovtedy na ministerstve financií, sekcia riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktorej agendu pokrýval Centrálny koordinačný orgán patriaci pod Úrad vlády a novovytvorená sekcia riadenia investícií. Nové fungovanie zabezpečilo dynamické prispôsobovanie sa rýchlemu vývoju v oblasti IKT a nástupu nových trendov. Slovensko sa začalo približovať modelom vládnutia fungujúcim napríklad vo Veľkej Británii či Estónsku. Do týchto zmien sa viac zapájala aj odborná verejnosť. Nový úrad intenzívnejšie komunikoval s neziskovým sektorom a rôznymi iniciatívami, ktoré nastavenie dovtedajšieho spôsobu vládnutia hodnotili skôr kriticky. Zvýšila sa transparentnosť, optimalizovali sa realizované projekty a začali sa tiež efektívne vynucovať nevyhnutné legislatívne zmeny. Úrad mal asi 400 zamestnancov.

Od roku 2020 je konateľom a riadiacim partnerom v spoločnosti Stradiware, s.r.o., ktorá sa venuje konzultingu – cost benefit analýzam, rizikovým analýzam a optimalizácii procesov, ako aj vyhľadávaniu talentov – podpore startupov na Slovensku aj v zahraničí. Súčasťou spoločnosti sú certifikovaní konzultanti s dlhoročnou praxou, ktorí sú zárukou úspešných riešení. Spoločnosť radí klientom, ako budovať výkonné organizácie – inovovať, rásť a pritom znižovať náklady. Spoločnosť Stradiware, s.r.o. vykonáva tiež poradenské služby zamerané na ekonomickú, procesnú a personálnu optimalizáciu procesov malých či veľkých spoločností.